بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، سامانه تسهیل و رفع موانع تولید استان راه اندازی شده که جزئیات آن در زیر آمده است.