سیدمهدی طبیب زاده رئیس  
 علی  عباسلو نایب رئیس اول  
 جلیل  کاربخش نایب رئیس دوم  
عباس جبالبارزی خزانه دار  
 آرش  علوی دبیر