نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی گرمایش و تهویه قزاقستان (تهویه مطبوع، تامین آب، لوله کشی و سیستم استخر شنا) در مرکز همکاری های تجاری قزاقستان آتاکنت واقع در شهر آلماتی  از تاریخ 16 الی 19 شهریور ماه 1400 برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 0078002003976 تماس حاصل فرمائید.