براساس اعلام دانشگاه شهید باهنر کرمان، اولین دوره توانمندسازی صنایع و دانشگاه های جنوب شرق کشور (کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) در دانش مدیریت خوردگی برگزار می شود. پدیده مخرب خوردگی موجب تحمیل هزینه های سنگین و گاه جبران ناپذیری به شرکت ها و واحدهای مختلف صنعتی می شود که در تمامی کشورهای دنیا این هزینه حداقل به میزان دو درصد تولید ناخالص ملی (GNP) آنها برآورد می شود. جزئیات بیشتر در زیر آمده است.