استاندار کرمان طی حکمی سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان را به سمت مسئول"برنامه اجرایی توسعه صادرات و بازاریابی(بالاخص صنایع فرآوری و محصولات کارخانه ای دانش بنیان) و"برنامه اجرایی بهبود فضای کسب و کار و تکمیل پنجره واحد استان" منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان در این حکم مهمترین ماموریت های طبیب زاده در مسئولیت جدید را تعیین اهداف کمی و کیفی قابل اندازه گیری و برنامه ریزی به منظور تحقق برنامه متناسب با هدف رشد اقتصادی استان، هماهنگی و راهبری برنامه اجرایی در چارچوب برنامه های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تعریف و پیگیری پروژه های متناسب با اهداف برنامه اجرایی، ظرفیت سازی جهت استفاده از بخش خصوصی در دستیابی اهداف برنامه، هماهنگی با دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارائه گزارشات عملکرد برنامه طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در شورا، نظارت و پایش حسن انجام امور مربوط به برنامه اجرایی تحت مسئولیت عنوان کرد.