براساس اعلام رئیس کل گمرکات جمهوری اسلامی ایران، به صادرکنندگان ایرانی محصول فصول 07، 08 و 20 سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا تسهیلات ویژه در ترخیص کالا از گمرکات روسیه در چارچوب "اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی شده گمرکی" اعطا شود.

 • 1_page_09
 • 1_page_10
 • 1_page_11
 • 1_page_12
 • 1_page_13
 • 1_page_14
 • 1_page_15
 • 1_page_16
 • 1_page_17
 • 1_page_18
 • 1_page_19
 • 1_page_20
 • 1_page_21
 • 1_page_22
 • 1_page_23
 • 1_page_24
 • 1_page_27